Thursday, 11 April, 2024

Tag: ಸೈನಿಕ


“ಏಕ್ ಖೂಬ್ಸೂರತ್ ಲಡ್ಕಿ ಥಿ… ಉಸ್ಕೊ ದೇಖ್ ಕೆ ರೈಫಲ್ಮನ್… ಚಿಂದೀ ಖೀಚ್ನಾ ಭುಲ್ ಗಯಾ… ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಮೇಜರ್ ದೇಖ್ ಲಿಯಾ… ಉಸ್ಕೊ ಪಿಟ್ಟೂ ಲಗಾಯಾ… ಬದ್ಲೂರಾಂ ಏಕ್ ಸಿಪಾಹೀ ಥಾ… ಜಪಾನ್ ವಾರ್ ಮೇ ಮರ್ ಗಯಾ… ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಾ… ಉಸ್ನೇ ರಾಷನ್ ನಿಕಾಲಾ… ಬದ್ಲೂರಾಂ ಕಾ ಬದನ್ ಜಮೀನ್ ಕೆ Read more…