Tuesday, 28 May, 2024

Tag: ಕಾನೂನು


(ಶೋಡಷಿ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹದಿನಾರ ಹರಯದ ಹುಡುಗಿ. ಈ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಯಥಾರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ 😊) ************************************** ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೇ ರಮಂತೇ ತತ್ರ ದೇವತಾಃ ಎಂಬಮಾತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಪಮಾನದಿಂದ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯಸಂಸ್ಕೃತಿ Read more…