Tuesday, 28 May, 2024

Tag: ಕರ್ಮತೀರೋಗಾ


‘ರಾಮ್ ತೇರಿ ಗಂಗಾ ಮೈಲಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಒಬ್ರು ಆ ಫಿಲಂ ಹೆಸರು “ರಾಮ್ ತೇರಿ ಗಂಗಾ ಬರೀ ಮೈಲಿ” ಅಂತಾ ಅನ್ನೋರು. ಈಗಿನ ಕಟ್ಟರ್ಗಳೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನು ಇಲ್ಯಾಕೆ ಎಳೆದುತಂದದ್ದು ಅಂತಿದ್ರೇನೋ! #ಕರ್ಮತೀರೋಗಾ #ಇತಿನಾಮಕೇ